• Godziny Otwarcia

  GODZINY OTWARCIAX

  PONIEDZIAŁEK17:30 - 21:30

  WTOREK17:30 - 21:30

  ŚRODA17:30 - 21:30

  CZWARTEK17:30 - 21:30

  PIĄTEK17:00 - 21:30

 • 601 089 990
 • Kontakt

  Bądźmy w kątakcie !X

  ADRESStudio Fitness Workout
  Ul. Kłodzka 24D
  57-402 Nowa Ruda

  Recepcja (zapisy na zajęcia):
  Tel. 601 089 990
  biuro@fitnessworkout.pl

  Agata Hryciuk
  Tel. 609 748 218
  agata@fitnessworkout.pl

  Agnieszka Rozlach-Pomorska
  Tel. 502 099 918
  agnieszka@fitnessworkout.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Studia Fitness Workout

W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Studio Fitness Workout s.c. z siedzibą w Nowej Rudzie, przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Studio Fitness Workout s.c. z siedzibą w Nowej Rudzie zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

I. Informacje o Administratorze danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Studio Fitness Workout s.c. z siedzibą w Nowej Rudzie, ul.Kłodzka 24D, 57-402 Nowa Ruda.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres pocztowy Studio Fitness Workout s.c. z siedzibą w Nowej Rudzie, ul.Kłodzka 24D, 57-402 Nowa Ruda

 

II. Inspektor ochrony danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci  praw możesz w każdym czasie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: agata@fitnessworkout.pl

 

III. Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.

Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

Wykonanie umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług fitness.

Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Administrator uznał, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

 • przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych,
 • bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
 • doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
 • optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat,
 • optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
 • oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod katem Twoich potrzeb za pomocą profilowania (co wyjaśnione zostało w dalszej części Polityki Prywatności),
 • oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania (co zostało wyjaśnione w dalszej części Polityki Prywatności) w zakresie określonym prowadzoną i udokumentowaną przez Administratora analizą prawnie uzasadnionych interesów,
 • stosowanie monitoringu wizyjnego w klubach fitness, w których świadczone są usługi fitness oferowane przez Administratora w ramach umowy o świadczenie usług fitness, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka i toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w klubach fitness.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a twoje dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Twojego lub życia innej osoby fizycznej.

Do powyższego katalogu zalicza się przede wszystkim cele humanitarne, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, jak również cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochroną majątku (np. Administrator może skontaktować się z Tobą w celu oddania Ci Twojego zgubionego portfela znalezionego w klubie fitness lub w związku ze zdarzeniem które miało miejsce w klubie fitness na Twoją szkodę lub szkodę innej osoby fizycznej, jeżeli byłeś/byłaś jego uczestnikiem lub świadkiem).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę i przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębnej zgody wymaga w szczególności przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), realizowane poprzez:

 • wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci oferty handlowej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym)  – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. poprzez przedstawienie Ci oferty handlowej podczas rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Administrator będzie mógł również przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie określonych przez Administratora celów, które nie zostały wymienione w niniejszym punkcie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w innym (nowym) celu.

 

 IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:

podmioty przetwarzające:

 • podmioty z grypy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, prowadzące kluby fitness, w których świadczone są usługi realizowane w ramach zawartej przez Ciebie umowy,
 • podmioty współpracujące z Administratorem, prowadzące kluby fitness, w których świadczone są usługi w ramach zawartej przez Ciebie umowy, nienależące do grupy przedsiębiorstw Administratora,
 • podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
 • podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
 • podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
 • agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy,

niezależni odbiorcy:

 • podmioty z grupy kapitałowej Administratora, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 • partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 • partnerzy handlowi, będący członkami programu lojalnościowego realizowanego przez Administratora,

inni odbiorcy, którzy zastali uprzednio wyraźnie przez Ciebie upoważnieni.

 

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem III Polityki Prywatności, w tym:

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,
 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,
 • wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.

 

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem.

Jeżeli sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie, o którym mowa powyżej.

Administrator informuje przy tym, że ma prawo odmówić spełnienia Twojego żądania albo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 50 zł, w sytuacji, gdy:

nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twojej tożsamości,

Twoje żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Odmowa spełniania Twojego żądania przez Administratora powinna zostać uzasadniona jednym z wyżej wymienionych powodów.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy,

marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach czy programach lojalnościowych.

 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator informuje, że jednym ze sposób w jaki może on przetwarzać Twoje dane osobowe jest tzw. profilowanie. Oznacza to, że Administrator w oparciu dotyczące Cię informacje może tworzyć profile Twoich preferencji (np. określać z jakich usług korzystasz najczęściej, jakimi wydarzeniami organizowanymi przez Administratora się interesujesz itp.) i w oparciu o te profile dostosowywać do nich usługi i treści jakie będziesz w przyszłości otrzymywał od Administratora.

W takcie profilowania Administrator  – co do zasady – nie przetwarza Twoich danych w sposób  w pełni zautomatyzowany, czyli bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem jest sytuacja, w której decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany będą służyć realizacji umowy – w tym przypadku przysługuje Ci prawo do niepodlegania tej decyzji i domagania się ingerencji człowieka w Twojej sprawie, co Administrator zapewnia. W celu realizacji tego uprawnienia możesz skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów, o których mowa w tytule I. lub II. niniejszej Polityki Prywatności.

Decyzje podejmowane w ten sposób mogą mieć wpływ na to, czy zostanie/niezostanie Ci zaproponowana określona usługa, produkt, oferta, rabat czy program lojalnościowy.

 

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne  zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.

 

XI. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównych stronach internetowych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień przysługujących Ci zgodnie z umową oraz regulaminami świadczenia usług oferowanych przez Administratora.

COPYRIGHT ©STUDIO FITNESS WORKOUT